Info
Ostu-müügi tingimused
tagasi
Saabuv airsoft üritus
vaata
airsoft ürituse pilt
Kuupäev: 16.06.2024
Koht: Võhma
Kogunemine: 09:30
Briifing: 10:50
Ürituse algus: 11:00
Pilet
18.00€
Osalejad
17/40
VAATA

Ostu-müügi tingimused

Ostu-müügi tingimused: kehtib Airsoft turg kohta.

- NaissaareAirsoft MTÜ edaspidi (N.A.C.).

- Airsoft turg edaspidi (Veebilehet).

- "Kasutaja" tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes on registreerinud ennast veebilehe kasutajaks. Ostu-müügi tingimused kehtivad nii registreeritud kasutajatele, kui ka isikutele, kes teostavad veebilehel tehinguid ilma kasutajakonto loomiseta. Käesoleva Ostu-müügi tingimustega nõustumise ja/või veebilehe kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on Ostu-müügi tingimused tähelepanelikult läbi lugenud ning annab oma nõusoleku selle kohta, et veebilehe ning selle teenuse tingimused on Kasutajale siduvad.

- Müüja: Kasutaja kes müüb eset Airsoft turul.

- Ostja: Kasutaja kes soovib osta eset Airsoft turul.

- Pooled: Müüja ja Ostja.

- Airsoft turg abi.

1. Üldtingimused

- N.A.C. pakub Kasutajatele teenusena virtuaalse platvormi, mis võimaldab veebilehel registreerunud kasutajatel pakkuda müügiks esemeid fikseeritud hinnaga kusjuures veebilehe teenust kasutavad Kasutajad saavad pakkumisi sirvida ja kasutada muid veebilehe teenuseid.

- Fikseeritud hinnaga eseme puhul loetakse müügileping müüja ja ostja vahel sõlmituks müügipakkumises esitatud tingimustele vastava ostupakkumuse esitamisega ostja poolt. Seejuures ei saa ostja juba esitatud ostu soovi tagasi võtta.

- Müügi- jmt lepingud sõlmivad kliendid omavahel ning vastutavad nende nõuetekohase täitmise eest.

- Lepingu sõlmimise järgselt kohustuvad pooled seda täitma täies ulatuses. Pooled peavad alustama toimingutega lepingu täitmiseks (nt alustama läbirääkimistega eseme üleandmiseks ning vastuvõtmiseks).

- Eseme kättetoimetamisel kohustub Kasutaja võtma pakendamisel arvesse transpordiks valitud viisi võimalikke riske ning transporditeenuse osutaja nõudmisi pakendamisele.

- Kui eseme vastuvõtmisel ilmneb, et ese, sh selle pakend, on transportimisel saanud kahjustusi, on ostjal õigus keelduda vastuvõtmisest tingimusel, et vastuvõtmisest keeldumisel jäädvustatakse keeldumise aluseks oleva asjaolu pildi või video abil, mis võimaldab nimetatud asjaolu hiljem tõendada. Müüja on kohustatud ostjale tegema tagasimakse kui ostja tasus eseme eest müüja pangakontole või muul kokkulepitud viisil.

- N.A.C. ei osale müügi- ja muudes tehingutes, mis tehakse Kasutajate vahel veebilehel või veebilehe väliselt, samuti ei ole N.A.C. Kasutaja esindaja, agent, maakler vms. N.A.C. ei ole müügi- või jmt lepingu pooleks ega võta sellega seoses ostja ega müüja ees kohustusi. Muuhulgas, kuid mitte ainult, ei vastuta N.A.C.:

 • Veebilehe kaudu ostetavate/müüdavate esemete kvaliteedi ega omaduste eest.
 • Kasutaja poolt veebilehel avaldatava informatsiooni tõele vastavuse ega seaduslikkuse eest.
 • Kasutaja ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.

- Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ja N.A.C. vahel toimub kirjalikus elektroonilises vormis kasutustingimustes või veebilehel sätestatud kontaktandmetel, kui ei ole sätestatud teisiti. N.A.C. ei vastuta Kasutaja e-posti teenusepakkuja tehnilistest tõrgetest või tehnoloogilistest lahendustest tekkinud suhtluskatkestuste eest.

2. Kasutaja õigused ja kohustused

- Kasutaja kohustub:

 • Esitama veebilehe kasutamisel täielikult õigeid isiku- ja kontaktandmeid, sh kasutama kehtivat e-posti aadressi, samuti uuendama nimetatud andmeid.
 • Mitte kasutama veebilehte pettusteks ega muudeks ebaseaduslikeks tehinguteks.
 • Esitama veebilehe kasutamisel ainult täielikult tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid esemete osas (eseme tegelikku seisundit kirjeldavaid andmeid).
 • Eseme lõpphinnale lisaks võib müüja nõuda ostjalt eseme tegelikust asukohast ostja poolt määratud asukohta ootuspärase ja reaalse saatmiskulu hüvitamist ning müügi- jmt lepingus määratud eseme omandiõiguse vormistamise kulu, kusjuures kõik kulud peavad olema ostjale teada ostu hetkel. Muud kulud (sh käibemaks ja pakkekulu) peavad olema eseme hinna sees.
 • Müüma eseme ostu soovi hetkel fikseeritud summa eest ostjale.

- Tagama, et veebilehe kasutamisel Kasutaja poolt sisestatud andmed (sh eseme kirjeldus, fotod, elektroonilised andmed, s.o failid jne):

 • Ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad.
 • Ei sisalda pakkumusi keelatud esemete müügiks.
 • Ei riku kolmandate isikute varalisi ega mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi, muuhulgas ei tohi pakkuda asjade piraatkoopiaid, kasutada kaubamärke nendega mitteseotud esemete reklaamimiseks ega lisada teistest portaalidest kopeeritud märgistatud fotosid.
 • On kooskõlas seaduste ja muude õigusaktidega (sh tarbijakaitset, konkurentsi ja esemete eksporti/importi reguleerivate õigusaktidega).
 • Ei ole vastuolus heade kommetega.
 • Ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad veebilehe normaalset kasutamist ja/või mis võivad veebilehe kasutamise tulemusena salvestuda kliendi arvutisse, samuti segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist.
 • Ei ole lingitud ega sisalda teavet veebilehega konkureeriva veebilehe kohta, v.a erikokkuleppel N.A.C.-ga.

- Mitte moodustama andmebaase või nimekirju veebilehe klientidest ega kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil.

- Mitte esitama nõudmisi N.A.C. vastu, v.a nõudmised, mis tulenevad otseselt Ostu-müügi tingimustest.

- Mitte pakkuma veebilehel müügiks pakutavat eset samaaegselt väljaspool veebilehte v.a kirjalikul kokkuleppel N.A.C.-ga

- Mitte muutma eseme nime, hinda, kategooriat ja seisukorda.

- Aktsepteerima sõlmitavate müügi- jmt lepingute täitmisel makseviisina pangaülekannet kui vastavad andmed täidetud ja ostjale saadaval. Kasutaja ei tohi seada ostjale makseviisist tulenevaid eritingimusi, sh ei tohi sellest sõltuda eseme müügitingimused ega lisanduda eritasu.

- Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega veebilehel, et ta:

 • On õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebilehel ja/või veebilehe väliselt müüja kokkuleppel tehinguid.
 • Täidab nõuetekohaselt kõiki Ostu-müügi tingimustes ja Kasutustingimustes sätestatud Kasutaja kohustusi.
 • On teadlik, et esemete müügi- jmt lepingud sõlmivad Kasutajad omavahel ning Kasutajad vastutavad täies ulatuses ise nende täitmise eest.
 • On teadlik, et müügi- jmt lepingute sõlmimine toob kaasa juriidiliselt siduva kohustuse ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab ta kohustuse rikkumise ja sellega tekitatud kahju eest.
 • On teadlik, et kõikide teenuste kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude (sh tulu-, käibe- ja sotsiaalmaks) deklareerimise ja maksmise kohustus lasub Kasutajal.

- Ostu saavad sooritada kõik N.A.C. Kasutajad.

- N.A.C. Kasutajad kes on alla 18a kuid mitte nooremad kui 13a:

 • Kasutaja vanemal või seaduslikul eestkostjal on võimalik piirata Kasutaja veebilehe kasutust kontakteerudes N.A.C.-ga.

- Kasutaja kohustub ostu soovi hetkel temale fikseeritud summas tasuma eseme müüjale eseme eest pangaülekandega või muul müüjaga kokkulepitud viisil.

- Müüjal on võimalik tühistada Kasutaja ostu soov.

- Kui Kasutaja tasus eseme eest müüja sisestatud pangakontole ostu soovi hetkel mis kuvatakse ostjale kui vastavad andmed on täidetud. Siis on müüja kohustatud ostja poolt ettemakstud summa tagastama ostja pangakontole.

- Kasutaja järgib ja täidab erladi mainitud õigusi, kohustusi ja tingimusi all järgnevates punktides.

3. Kasutaja - Müüja

- Esemeid saavad müüa kõik N.A.C. registreeritud Kasutajad.

- Müüjal on võimalik tühistada Kasutaja ostu soov esemele.

- Kohustused peale ostu soovi tühistamist müüja poolt:

 • Müüja on kohustatud tagasi maksma kõik ostja poolt ettemakstud tasud mis on laekunud müüja antud pangakontole.
 • Müüja on kohustatud tagasi maksma kõik ostja poolt ettemakstud tasud mille tasumine oli kokkulepitud müüja ja ostja vahel.
 • Müüja on kohustatud teavitama ostjat ostu soovi tühistamisest.
 • Müüja on kohustatud saavutama kokkuleppe ostjaga ostu tühistamise korral.

- Müüjal on keelatud ostja poolt avalikustatud ning eseme müügi eesmärgiks antud informatsioon ja kontaktandmeid:

 • Keelatud jagada kõrvaliste ja/või asjasse mitte puutuvate isikute või organisatsioonidega.
 • Keelatud kasutada mitte sihipäraselt.
 • Keelatud edasi müüa informatsiooni ning kontaktandmeid.
 • Keelatud jagada ja/või edastada ostjat kohta halvustavat või valeinformatsiooni.

- Müüjal on keelatud jagada, kasutada, edasi müüa ja/või koguda ostja poolt avalikustatud ning eseme ostu eesmärgiks antud informatsioon ja kontaktandmeid.

4. Kasutaja - Ostja

- Esemeid saavad osta kõik N.A.C. registreeritud Kasutajad.

- Ostjal ei ole võimalik ostu soovist loobuda peale selle edastamist.

- Kohustus edastada eseme müüjale õiged ja korrektsed andmed eseme tasumiseks ning transpordi kokkuleppeks.

- Soovituslik edastama eseme müüjale võimalikult palju ning vajalikku lisainfot müügi tasumise ning transpordi kohta.

- Kohustus kinnitada eseme kättesaamist läbi veebilehe kui ei ole lisa pretensjoone eseme müüja vastu.

- Ostja ei alusta asjatult, meelega ega ilma mõjuva põhjuseta vaidlust ostetava eseme vastu.

- Ostja näeb müüja poolt edastatud infot:

 • Ülekande jaoks vajaliku informatsiooni kui müüja on täitnud vastavad väljad ning valinud üheks tasumiseks "Pangaülekanne".
 • Müüja telefoni numbrit kui vastav väli on täidetud ning märgitud Jah (andmed kuulutuses).
 • Ostja näeb müüja e-posti igaljuhul peale ostu soovi edastamist.

- Ostjal on keelatud müüja poolt avalikustatud ning eseme müügi eesmärgiks antud informatsioon ja kontaktandmeid:

 • Keelatud jagada kõrvaliste ja/või asjasse mitte puutuvate isikute või organisatsioonidega.
 • Keelatud kasutada mitte sihipäraselt.
 • Keelatud edasi müüa informatsiooni ning kontaktandmeid.
 • Keelatud jagada ja/või edastada müüja kohta halvustavat või valeinformatsiooni.

- Ostjal on keelatud jagada, kasutada, edasi müüa ja/või koguda müüja poolt avalikustatud ning eseme müügi eesmärgiks antud informatsioon ja kontaktandmeid.

5. Lisa müük/kuulutus

- Kuulutuse eemaldamine: müügi lõpetamine.

- Kuulutuse aktiveerimine: aegunud kuulutuse uuesti müüki panemine.

- Kõik tärniga(*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

- N.A.C. registreeritud Kasutajad:

 • Näevad kuulutuses müüja lisatud telefoni nr ja e-posti juhul kui vastav väli on märgitud (Jah).
 • Saavad küsida küsimusi eseme kohta kuulutuse all.
 • Võivad kasutada eseme müüjaga kontakteerumiseks müüja poolt kuulutuses avalikustatud kontaktandmeid.

- Kui kuulutus on aegunud, eemaldatud või Kasutaja pole sisse logitud ei näe kuulutuses olevat telefoni nr, e-posti ega saa küsida küsimusi.

- Kuulutuse all küsitud küsimused ja vastused on nähtavad kõigile veebilehe külastajatele.

- Kuulutusse lisatud andmed, kirjeldus, asukoht jms on nähtav kõigile veebilehe külastajatele isegi siis kui kuulutus on aegunud või eemaldatud. Juhul kui ei ole öeldud teisiti teatud andmete kohta.

- N.A.C. võib eemaldada kuulutuse küsimused ja/või vastused kui need on vastuolus Ostu-müügi tingimustega, Privaatsuspoliitika või Kasutustingimustega.

- N.A.C. võib eemaldada kuulutuse kui need on vastuolus Ostu-müügi tingimustega, Privaatsuspoliitika või Kasutustingimustega.

6. Vaidlused

- Vaidlused eseme müügi kohta lahendatakse Poolte omavahelisel kokkuleppel.

- Vaidluse ajal on nähtav Pooltele teise Poole e-post ja/või telefoni nr juhul kui vastav väli on täidetud.

- Poolte kokkuleppe mitte saavutamisel võib kontakteeruda tarbijakaitsega ja/või N.A.C.-ga.

- Kui Pooled omavahel kokkulepet ei suuda saavutada:

 • Võib asjasse sekkuda tarbijakaitse.
 • Võib asjasse sekkuda N.A.C.
 • N.A.C. võib edastada tarbijakaitsele ja/või muule antud probleemiga tegelevale organisatsioonile täiendavat informatsiooni Poolte kohta.

7. Lisa kuulutuste ostmine

- Kuulutuse kohti on võimalik juurde osta kohese maksega või kasutades Kasutaja kontojääki.

- Lisa kuulutuste ost ei kuulu tühistamisele ega tagastamisele Kasutaja kontojäägile, Kasutaja pangakontole ega mõnel muul viisil tagastamisele.

8. Andmed

- Andmed mida näevad tehingu Pooled:

 • Pangakonto andmeid kui tasumine on märgitud "pangaülekanne" ja vastavad väljad täidetud.
 • E-posti aadress.
 • Telefoni nr kui on vastav väli täidetud ja märgitud "jah".
 • Kasutajanimi.
 • Muu lisainfo mis on saadetud ostja poolt müüjale.

- Andmed mida näevad registreeritud ja sisseloginud N.A.C. Kasutajad:

 • E-posti ja telefoni nr kui on vastav väli täidetud ja märgitud "jah".
 • Kasutajanimi.
 • Andmed ja informatsioon mis on esitatud kuulutuses.

- Andmed mida näevad kõik veebilehe külastajad:

 • Kasutajanimi.
 • Andmed ja informatsioon mis on esitatud kuulutuses.
 • Kuulutuse all olevaid küsimusi ja vastuseid.

9. Esemete müük Veebilehel

- Eseme kuulutuses avaldatud info eest vastutab Kasutaja kes pani eseme müüki.

- Keelatud on müüa illegaalseid ja/või Eesti Vabariigi seadustega vastuolus esemeid.

- Müüja vastutab eseme seaduslikuses müügis.

- Müüjal on võimalik märkida kas eset saavad osta 18+ või kõik N.A.C. Kasutajad.

- Kategooria tuleb märkida vastavalt eseme sobivusele antud kategoorias.

- Ühes kuulutuses tohib müüa kas ühte eset või komplektina vastavas kategoorias.

- Keelatud on müüa kuulutuses osadena kuulutuses olevat eset/esemeid/kompleti.

- N.A.C. võib eemaldada kuulutuse mis ei vasta nõuetele või tõsta kuulutust teise vastavasse kategooriasse.

- Kuulutuse pildid peavad vastama eseme tegelikkusele ja ei tohi olla illustreerivad.